Natuurmonument De Beer

Het Rietmoeras [4] [5] [6] Het zuidelijke deel van het strand

Kaart 1937 deel 5aFormeel lag de grens van het grondgebied van De Beer ongeveer bij de Krimsloot, de meest oostelijke afwatering van het Rietmoeras. De slikkige oevers liepen echter veel verder door het binnenland in. Aan de overkant lag Brielle, waarvan de stompe toren een markant herkenningspunt was.

Kaart 1937 deel 5bDe schelpenbanken aan de oevers waren van oudsher het domein van de kluut die hier met 400 broedparen goed was vertegenwoordigd. Bij eb was dit deel van De Beer ook een geliefkoosde plek voor rustende en voedselzoekende bergeenden, scholeksters, tureluurs, wulpen, bontbekken, strandplevieren en verschillende meeuwensoorten. En Niko Tinbergen noemt in artikel in De Wandelaar uit 1930 als vogelsoorten die hij in augustus/september hier waarnam: 'wintertalingen, smienten, zilverlpevieren, goudplevieren, strandplevieren, wulpen, regenwulpen, rosse grutto's, bonte strandlopers, kleine strandlopers, drieteenstrandlopers, krombekstrandlopers, kanoetstrandlopers en vele meeuwen en sterns.'

Een van de afwateringssloten van het Rietmoeras op de Brielsche Maas

Een van de afwateringssloten van het Rietmoeras op de Brielsche Maas.
Op de achtergrond de stompe toren van Brielle.
Foto Niko Tinbergen uit 'Het Vogeleiland'.

Het zuidelijk deel van De Beer met geulen

Het zuidelijk deel van De Beer met geulen, 1927. Foto Frans Kooijmans.

 

Het Rietmoeras [4] [5] [6] Het zuidelijke deel van het strand

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Kluut met eierenKluut met eieren, 1940. De schelpenbanken aan de oevers van de Brielsche Maas waren een geliefkoosde broedplaats van de kluten. Foto Jan. P. Strijbos.

 

Broedkolonies Dwergsterns 1939

Ook een deel van de broedkolonies van de dwergsterns bevond zich aan de oevers van de Brielsche Maas. Volgens de kaart van Bouma ging het in 1939 om ongeveer 275 broedparen aan de Brielsche Maas.

—   Download deze kaart in een hogere resolutie [jpg, 1850 x 3000 px, 1.4 MB]