Natuurmonument De Beer

De oudste tijden

Een schier eindeloze strandvlakte: blinkend wit, zo ver het oog reikt. Zo zal De Beer er lang geleden uit gezien kunnen hebben. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in het boek 'Wandeling naar de zeeduinen van Wassenaar tot digt aan Scheveningen' uit 1805 van Twent waar hij spreekt over 'den hoek van Holland': '… nu een zeer vlak strand van daar tot aan den zee heeft, hetwelk te voren bij eb nog eenige voeten diepe water had: en daar thans, hoezeer altoos droog, behalve bij hooge vloeden, nog geen duin op te vinden is…'. En hoe het daarvoor is geweest, kunnen we alleeen maar fantaseren.
De oudste tijden

1870 - 1940

Tot aan de jaren dertig van de twintigste eeuw was het niet goed bekend over hoe De Beer er uit zag, laat staan dat we weten hoe het met de flora en fauna van De Beer aan het begin van de twintigste eeuw gesteld was. En het is ook niet zo dat we ons een beeld kunnen vormen van de betekenis van De Beer als natuurgebied in die tijd. We moeten ons bovendien realiseren dat De Beer in de vorm waarin het later beroemd is geworden, in twee opzichten jong was: jong vanuit geologisch oogpunt, maar ook jong als natuurgebied.
1870-1940

1940 - 1945

In de Tweede Wereldoorlog veranderde het karakter van De Beer ingrijpend, eigenlijk fundamenteel. Een groot gebied aan de zuidkant werd ingepolderd: de omvang van de rietgorzen nam daarbij aanzienlijk af. Belangrijk was ook de aanleg van de zeeweringen aan de west- en zuidkant van De Beer waardoor een groot deel van de oorspronkelijke dynamiek verdween.
1940-1945

1945 - 1955

De gevolgen van de ingrepen tijdens de oorlog waren aanzienlijk. De plantengroei, schaars door de invloed van het zeewater, veranderde in een dichte begroeiing op basis van zoet water. We moeten dan ook in landschappelijk opzicht duidelijk een onderscheid maken tussen het De Beer van voor en van na de oorlog.
1945-1955

1955 -1964

De eerste plannen voor de aanleg van Europoort worden ontwikkeld. Er ontstaan definitieve plannen die voortvarend in uitvoering worden genomen. De afbraak van De Beer voltrekt zich in een snel tempo. In het voorbijgaan Op 1 januari 1964 wordt natuurmonument De Beer gesloten.
1955-1964

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Een leeg landschap