Natuurmonument De Beer

 

 

Einde

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Toelichting bij de foto's

 1. Grote sterns. Het eerste, gedocumenteerde broedgeval van de grote stern op De Beer dateert van 1927. In 1929 waren er al 381 paar. In de jaren daarna kozen de grote sterns De Beer massaal als broedgebied uit. Foto Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.

 2. Grote sterns. Het hoogtepunt lag in het de eerste helft van de jaren vijftig met 10.000-12.000 broedparen op De Beer. Foto Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.

 3. Grote sterns op het Groene Strand. Foto Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.

 4. Grote sterns op het Groene Strand. Foto Karel Schot.

 5. Grote sterns. Foto Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.

 6. Grote stern. Foto Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.

 7. Lachsterns. In 1949 was er eindelijk weer een broedgeval van de Lachstern. Simon de Waard vond op aangeven van Korfmaker het nest. Frans Kooijmans vond kort daarna nog een tweetal nesten. Foto Simon de Waard.

 8. Nest van de legendarische lachstern. Zoals bij veel sternsoorten heeft het niet veel om het lijf. Foto Frans Kooijmans.

 9. Strandplevier op het nest. In het verslag van een excursie van de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging in 1915 werd de strandplevier al genoemd. Het aantal broedparen van de strandplevier bedroeg rond 1950 ongeveer 80, maar nam in de jaren daarna stelselmatig af.

10. Kluut met nest met eieren. De eerste meldingen van de aanwezigheid van de Kluut op De Beer dateren van 1904. Rond 1950 bedroeg het aantal broedparen van de kluut ongeveer 250. Daarna zou het aantal stelselmatig afnemen.

11. De meeuwenkolonie op De Beer op de vleugels. Op de voorgrond hulpbewaker Stehouwer.

12. Dwergsterns met jong. Een dia uit de diaserie van Simon de Waard.

13. Visdiefjes met jong. Een dia uit de diaserie van Simon de Waard.

14. Visdiefje bij het nest met een jong en een ei. Een dia uit de diaserie van Simon de Waard.

15. De morinelplevier. De komst van de morinelplevier was op De Beer elk jaar weer een curieus hoogtepunt. Vanaf half augustus streek de morinelplevier op De Beer neer als tussenstop op weg naar de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika. Veel vogelaars haasten zich in deze tijd naar De Beer om te trachten de 'morinel' van zo dichtbij mogelijk op de foto vast te leggen. Foto H. Vogelzang.

16. Tekening van Anton van den Oord bij een artikel van Simon de Waard uit 1949, waarop de locaties van een aantal broedkolonies zijn aangegeven, onder ander van dwergsterns, grote sterns, meeuwen, kemphanen en kluten.