Natuurmonument De Beer

Iedereen heeft iets te zeggen

Het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer was breed samengesteld. Dit was een reflectie van de betrokkenheid van veel bestuursorganen. Daarnaast was statutair geregeld dat ook vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties vertegenwoordigd moesten zijn. Zo stelde artikel 4 van de statuten dat 'twee of meer leden worden benoemd uit een niet bindende voordracht van een of meer door genoemde minister aan te wijzen vereenigingen, werkzaam op het gebied van de bescherming van natuurmonumenten en van vogelbescherming.'

G.J. Heymeijer, rentmeester der Domeinen in Klundert. Heymeijer was volgens de statuten van de stichting qualitate qua voorzitter. De reden van deze constructie was dat het gebied staatseigendom was en viel onder de Dienst der Domeinen, op dat moment onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

J. Drijver, namens de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels, waarvan hij secretaris was. Drijver was ook 'administrateur' bij de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten en had bij die vereniging de verantwoordelijkheid voor de 'natte' terreinen. Hij was bij Natuurmonumenten één van de mensen van het eerste uur; sinds 1913 was hij daar in dienst. Drijver had zitting op grond van artikel 4 van de statuten.

P.G. van Tienhoven, namens de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, waarvan Van Tienhoven bestuursvoorzitter was. Van Tienhoven had zitting op grond van artikel 4 van de statuten.

J.A. van Steijn, vertegenwoordiger van Staatboschbeheer. Hij was inspecteur bij deze dienst – later zou hij daar directeur worden – en moest namens die organisatie (eveneens) de natuurbeschermingsbelangen behartigen.

W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye, jagermeester van Hare Majesteit de Koningin in de provincie Zuid-Holland. Hij had zitting in verband met de koninklijke jacht in de duinen, waar De Beer ook deels onder viel.

J. Bakker, referendaris bij het departement van Financiën.

A. Koudijs, referendaris bij het departement van Landbouw en Visscherij.

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Het is verboden:
a) bouwland, opslagplaatsen van materialen, omgaasde
terreinen en terreinen, aangeduid door een bord
"Verboden toegang" , te betreden;
b) broedende vogels te verontrusten, eieren te rapen.
beschadigingen aan te richten, bloemen en planten
te plukken, uit te graven en te vervoeren en voorwerpen, van welken aard ook, van de terreinen
mede te nemen;
c) te kampeeren of tenten op te slaan;
d) honden mede te brengen;
e) vogels te fotografeeren of te ringen;
f) papier of ander afval achter te laten.

 

Artikel 13 van het 'Reglement op het bezoeken van het Natuurmonument"de Beer" te Hoek van Holland'.

 

— Download het volledige 'Reglement op het bezoeken van het Natuurmonument "de Beer" te Hoek van Holland'. [0,8 MB; pdf]

 

Reglement